Home

Il-bierah gejt mistieden mill-Logotenent Kurunell Brian Gatt, Kmandant Servizz tad-Detenzjoni, biex inzur d-Detention Center gewwa Lyster Barracks wara talba li kont ghamilt lill-awtoritajiet.

Irrid nghid li wara l-vizita xorta bqajt konfuz fuq il-kuncett ta’ ‘detenzjoni’ u anke dwar jekk il-mod kif Malta qed tapplika r-regoli internazzjonali humiex l-unika mudell jew il-mudell li ghandna nibqghu nimplimentaw.

Hareg bic-car ukoll il-kumplessita’ f’ dawn is-sitwazzjonijiet, b’ hafna stejjer ta’ tbatija kbira fejn tara litteralment il-feriti f’ wicc dawn il-persuni li jkunu sofrew f’ pajjizhom stess jew waqt il-vjagg huma u gejjin.  Kien car ukoll it-toqol li qed igorru dawn l-immigranti li jinstabu f’ detenzjoni.

Il-hidma tal-NGOs, il-Ministeri varji, l-Armata, il-Pulizija, id-Detention Services, is-servizzi tas-sahha, il-Kummisarjati, l-Agenziji tal-iStat huma bhal xibka kbira li forsi jonqosha l-koordinazzjoni nazzjonali biex nassiguraw aktar efficenza u allura l-process bhala konsegwenza jithaffef u ma jkunx hemm bzonn li n-nies jibqghu jghixu f’ detenzjoni aktar min-necessarju.

Madankollu, kelli l-liberta’ ndur fejn irrid waqt il-vizita tieghi, nitkellem ma’ min irrid minghajr l-ebda sikkatura, xkiel jew restrizzjoni.

Wara l-vizta ta’ kwazi 3 sieghat, jien nixtieq nelanka dan li gej:

 1. L-impenn tas-Surgent Maggur tal-Pulizija Charles Galea bniedem kuxjenzjuz, ghandu people management skills inkreddibli, jimmanigja in-nies (kemm staff kif ukoll residenti) bl-aktar mod gentili, assiguranti u sod.  Jaf jisma’, juza r-rizorsi umani u ohrajn li ghandu biex jimmasimizza s-servizzi li jinghataw il-persuni li huma taht detenzjoni.  Ghandu r-rispett tal-immigranti irregolari.  Rajt gesti ta’ rispett li f’ dan il-qasam ftit jew xejn rajt.
 2. Hemm igene ta’ livell aktar milli accettabbli.  L-indafa hija impressjonanti, fil-kmamar fejn jorqdu, fl-areas komuni u fil-kmamar tal-banju u t-toilets.
 3. L-immigranti jinghataw servizzi ta’ sahha tajbin, bil-file mediku taghhom aggornat sal-anqas farka, tabib kuljum, vizti l-isptar kif mehtieg u ufficjal mara li takkumpanja lil nies immigranti f’ detenzjoni waqt il-vizita tat-tabib.
 4. Diversi immigranti qed jinghataw lezzjonijiet tal-Ingliz bl-ghajnuna ta’ programm tal-EU u ohrajn qed jibdew juzaw librerija ta’ kotba li qed tigi aggornata bil-mod il-mod bl-ghajnuna tal-UN.
 5. L-istores tad-Detention Center huma attrezzati bir-rizorsi kollha mehtiega ghall-hajja ta’ kuljum.  Kull resident jinghata dak kollu li ghandu bzonn minghajr problema ta’ xejn.

Is-Surgent Maggur tal-Pulizija Charles Galea u t-team tieghu ghandhom it-tifhir kollu tieghi.

Read also:

Of more lost causes

Safi uprising an update

https://andrewazzopardi.wordpress.com/

4 thoughts on “Id-‘Detention Center’ ta’ Lyster Barracks

 1. Mela ma tahsibx li certu Ngos ipingu sitwazzjoni hafna iktar ghar milli hi biex jiehdu iktar fondi li alla biss jaf fejn imorru?

  Like

  • HI Malcolm, ….hemm detention centers u detention centers Mal – jekk inti taf b’ dawn ic-cirkostanzi [li semmejt] (li jistghu ikun qed jigru jew graw) let me know u naghmel cert li l-informazzjoni tasal fejn ghandha tasal

   Like

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s