Home

Il-mod kif naraha jien hija semplici hafna. 

Ashih huwa r-risposta ta’ dak kollu li  huwa tajjeb fil-bniedem.

Jekk wiehed jahseb u jirrifletti ftit x’ jiddistingwi l-bniedem it-tajjeb minn dak hazin jasal ghal dawn il-konkluzjonijiet fil-fehma tieghi; 

•             Il-bniedem it-tajjeb huwa dak li ma jichadtx l-gheruq tieghu imma lanqas ikun skjav ta’ dawk l-gheruq.

•             Il-bniedem it-tajjeb huwa dak li jaghraf l-gheruq tieghu fejn huma nfilsati, ma jinhebiex u ma jahbix lilu nnifsu.

•             Il-bniedem it-tajjeb huwa dak li jaghraf jislet il-mumenti sbieh tal-hajja bhala l-punti ta’ referenza fil-memorja tieghu.

•             Il-bniedem it-tajjeb huwa dak li jaghraf l-iskala tal-valuri tieghu imma li jirrispetta l-kejl li jimxi bih haddiehor.

•             Il-bniedem it-tajjeb huwa dak li jaghmel kull ma jaghmel b’ passjoni, bi grinta, b’ sahha u b’ konvinzjoni anke jekk l-kuntrarju jkun qawwi kontra tieghu.

•             Il-bniedem it-tajjeb huwa dak li f’ mumenti fejn hemm id-dlam u t-tbatija ma jkunx qed ifittex lilu nnifsu.

•             Il-bniedem it-tajjeb huwa dak li kapaci jivvaluta kull membru tal-komunita’ bhala uniku u tant importanti li ghandek taghmel minn kollox biex tipprotegih.

•             Il-bniedem it-tajjeb huwa dak li ghandu rispett generazzjonali.

•             Il-bniedem it-tajjeb huwa dak li ma jarax il-bzonnijiet tieghu f’ mumenti kritici. 

Dan huwa, bla dubju ta’ xejn il-profil ta’ Ashih u ma tigix bhala sorpriza li dan iz-zghazugh irnexxilu jwassal messagg tant qawwi lill-Poplu Malti.  Ma huwiex sorpriza lanqas li dan il-bniedem anke diversi xhur wara mewtu jibqa’ jispira lin-nies, jibqa’ fl-imhuh tan-nies, jibqa’ punt ta’ referenza. 

Jekk hemm sitwazzjoni li lili tghaggibni hija li din il-persuna anonima, li f’ kuntest pubbliku u popolari hadd ma jafha, saret mudell ta’ kif ghandna nghixu u nmutu.

Il-kobor tas-socjeta’ taghna hija maghmula mill-integrita’ u l-qawwa ta’ dawn in-nies ‘ckejknin’.

Aqra wkoll dan l-artiklu fuq it-Torca

www.andrewazzopardi.org

2 thoughts on “Ashih huwa sinjal

  1. Dr Azzopardi, imma kif lanqas għandek paċenzja tistenna r-rapport tal-maġistrat dwar il-mewta traġika ta’ Ashih?

    Like

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s