Home

Gerald Fenech jghid hekk:

Ghalfejn Simon?

Simon Busuttil huwa l-wicc gdid tar-riforma fil-Partit Nazzjonalista.

Kiseb popolarita’ enormi meta kien kap tal-MIC u min hem mil-quddiem m’ghamilx pass wihed hazing u dan wasslu Brussel fejn wiehed jista’ jghid li huwa fost l-aktar MEP’s influwenti fil-Parlament Ewropew.

Ghandu popolarita’ kbira fost in-nies u jidher li jista’ jikseb dawk il-votanti Nazzjonalisti li huma urtati b’dan il-gvern, l-aktar bl-arroganza u l-izbalji kbar li saru dan l-ahhar.

Jista’ jkun ic-cavetta li biha tintrebah l-elezzjoni li jmiss izda nazzarda nghid li lanqas Busuttil mhu b’sahhtu bizzejed biex dan isir.

 

Ghalfejn Tonio?

Tonio Fenech huwa l-wicc tal-kontinwita’ ghal GonziPN.

Bih il-kunsilliera ghandhom mohhom mistrieh li tkompli l-politika tal-favuri u tat-tribalizmu fejn il-lejalta’ lejn il-partit u lejn il-Kap tirbah fuq kollox.

Jappella ghall-konservattivi u r-right wingers li tista’ tghid hadu over il-PN u jidher li ghandu sahha sostanzjali fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista.

Tonio Fenech huwa dak li jikkonsolida l-vot tradizzjonali Nazzjonalista u ghalhekk huwa difficli li wiehed jara dawk li tbieghdu mill-PN jergghu jigu lura bih bhala Vici-Kap.

 

Gerald Fenech huwa gurnalista, opinjonista u Assistant Kap ta’ l-Ahbarijiet ta’ Favourite Channel

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s