Home

FB

 

F’dan il-punt il-poplu Malti u Ghawdxi jehtieg jahseb bejnu u bejn ruhu x’ irid tassew ghal pajjizu.

Jekk irridu l-gzejjer taghna jzommu l-karattru ewlieni taghhom, aktar mega progetti fuq art protetta, barra miz-zoni tal-izvilupp jehtieg li ma jsirux.

Jekk minn -naha l-ohra il-maggoranza tal-poplu Malti u Ghawdxi jridu lil Malta tinhonoq b’aktar bini u progetti ta’ konkos fil-kampanja u fuq ix-xtajta taghna…..

Qed nghid hekk ghaliex il-manifest elettorali li vvutajna fuqu biex tellghajna b’ maggoranza assoluta lill-Partit Laburista fil-Gvern, ma jirriflettix dak li fir-realta qed tohrog bhala l-vizjoni vera tal-Gvern.

051a0ee57b20768e2f2efc1b05a219a7f6b541f3-1432816873-55670ce9-620x348

One thought on “L-On Marlene Farrugia titkellem dwar il-progett propost f’ Ghawdex…

  1. Din vendetta trid taghmel ma tridx li jkun aw il gid ghax ma saqsiex il votanti taghha li teghlua jekk irridux l invesstiment mela ghax qieghda tajjeb hi ma tridx lil haddiehor igawdi hallih il gvern ha jahdem ha jkompli jaghmel il gid ma dak li tiga ghamel

    Like

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s