Home

bigstock-motorbike-accident-6890289

13 thoughts on “[IVVOTA] L-inċidenti bil-mutur qed isehhu ghax:

 1. I drive from Mellieha to Mosta to our church there every Sunday morning at the same time. I am astonished how we seem to ignore the road rules and drive like maniacs. The car driver are bad but the motor cycle riders take no notice of the road markings and cross over to the opposite lane as soon as the vehicles in front have to slow down. I would say that if the motorcyclists slow down and observed the road rules and the car driver had a little more patience then maybe we would have a few less accidents. It is heart braking to see these men being scraped off the tarmac. The use of mobiles and texting also needs to be checked and the offenders prosecuted. Apart from women bus drivers and lorry drivers are the mail law beakers. there was yet another fatal accident yesterday if I am right. Another fatherless family added to the rest.
  .

  Like

 2. Car drivers are using Mobile phones when driving ” TEXTING ” ,and the law is only looking and ignoring them,

  Like

 3. how many cars go out from side streets to main roads and get hit by a bus. every one stop. but motorcycles no one see them if they do see them they still go out and take the risk

  Like

 4. Hemm hafna ragunijiet ghala hawn dawn l-incidenti kollha. Jien nahdem fi klinika ta’ l-ghajnejn u kuljum naraw ammont ta’ nies li ghandhom bzonn nuccali u ma jilbsuhx, jghiduli “jien nara mil-boghod”; imbaghad meta jigu biex jaqraw ic-chart ma jarawx sahta. Hemm bzonn ikun hemm aktar sorveljanza fit-toroq kemm mill-wardens u kemm mill-puluzija tat-traffiku. Il-kontravenzjonijiet mhux biss ghal min jipparkja hazin jew ma jilbisx seat belt. Kemm tara nies li jsuqu u jirrispondu l-mobile!!! Jew aghar minn hekk jittextjaw fuq il-mobile!!! Ir-regoli tat-toroq il-bicca l-kbira hadd ma jsegwihom, jibqghu hergin minn stop sign, indicators ma jezistux, issib min jieqaf f’xi roundabout fil-genb u jinzel ikellem lil siehbu ipparkjat fuq ir-roundabout ukoll, karozzi jaqsmu minn lane ghall-ohra bla indicator, karozzi mexjin bil-mod fuq il-lane ta’ barra, biex ma nsemmux l-istat dizastruz ta’ certi toroq. Kultant nibda niddubita jekk hux qed nghix go pajjiz fejn nippretendu li ahna l-aqwa fl-Ewropa jew hux qed nghixu f’xi gungla!!! Jien niftakar xi zmien ilu fuq il-licenzja kien ikun hemm miktub li x-xufier ghandu jilbes in-nuccali (min ghandu bzonnu), illum nirrepeti li mhux talli ma hemmx miktub imma hawn ammont kbir ta’ nies li ghandhom bzonn in-nuccali u ma jilbsuhx. Jien nissuggerixxi li jkun hawn aktar sorveljanza u jittiehdu azzjonijiet horox bhal per ezempju jekk xi hadd jinqabad isuq sewqan perikoluz dak il-hin stess il-puluzija jew warden iwaqqfu u jikklempjalu l-karozza u johodha lura wara li jkun hallas piena qawwija ta’ mill-anqas elf Ewro. Jekk jerga jinqabad f’xi kontravenzjoni tkun sospiza l-licenzja ghal ta’ l-anqas sena. Pero biex isehhu dawn l-azzjonijiet hemm bzonn ta’ aktar presenza ta’ puluzija u wardens u dawn iridu jaghtu ezempju huma stess mhux ma qed ikun irrapurtat li certu wardens jiksru l-ligijiet sfaccatament huma stess. Nahseb li ghandu jsir xi haga malajr kemm jista jkun, diga tlifna hafna hajjiet ta’ nies fit-toroq.

  Like

 5. I am a motorcycle user and the horrific driving that I get to observe every day is unbelievable. Something needs to be done ASAP. In my opinion an educational campaign can be of great help. Fines will then need to follow. The improper use of the right lane, roundabout rules, mobile phones, traffic lights, stop signs. And these irregularities are mainly of great danger to us, motorcyclists (which, btw, is the ideal means of transport in Malta, as I observe that 90% of cars have no passengers, and is a much cleaner means of transport, and most days in Malta are dry). So please, be careful and think about the consequences that your driving might have on others.

  Like

 6. Jien li miniex pulizija nara mijjiet ta nies isuqu jibatu l messagi bil mobile sal birah stess rajt drajver tal mpt ghaddej ghal alla tighu u jilab bil mobile kelli aptit in nizlu mit truck u namillu dak li ghamel siehbu lil hija nar il hadd.nahseb li wasal iz zmien li l pulizija jifthu ghajnejom ghax reqdin wahda u sewwa taf ghaliex tajbin biex iwaqfu xi zaghzuh u jamlu xow bieh. Tinsewx li jien mux kontra l pulizija ghax nahdem mahhom u ghandi hbieb kbar minnom,pero li jahdmu fuq barra jidispjacini nighd li mux qed jaraw bizzejjed xinu jigri. GRAZZI,Edgar farrugia.

  Like

 7. I was part of the team behind the Bike Safety Campaign organised by the Motorsport federation 2 years ago.

  All the reasons apply and there’s a lot more.

  Clearly we have no proper strategic outlook towards biking as a reasonable commuting option, which is in reality the only quick fix to traffic. Before we understand it and embrace single track vehicles Malta will remain one big parking lot.

  Like

 8. Ghaziz Andrew,
  Grazzi talli tajtni l-opportunita’ li naqsam mas-semmiegha tieghek ftit mill-problemi li niffaccja bhala sewwieqa ta’ mutur fit-toroq Maltin. Ghal min ma semghex il-programm dalghodu, nixtieq nirrepeti dawn il-punti ewlenin:
  • Il-muturi jnaqqsu t-traffiku u jzidu l-postijet ghall-parking, ghaliex kull persuna li tara fuq mutur hija karozza inqas fit-triq. Jigifieri anki jekk ma jimpurtakomx mill-muturi u s-sewwieqa taghhom, xorta jaqblilkom toholqu ambjent sikur li jheggeg iktar nies isuqu l-muturi, ghax b’hekk ikun hemm iktar spazju ghalikom u l-karozzi taghkom.
  • Ta’ kuljum nesperjenza nuqqas ta’ prudenza minn sewwieqa ohra fit-trieq. Hafna ghandhom tendenza li jaghmlu manuvri f’salt – per ezempju jibdlu d-direzzjoni, jaqsmu ghal go ‘side-roads’ jew jibqghu hergin minn fuq ‘Stop’ sign, minghajr ma jixghelu l-indicators jew iharsu biex jaraw hemmx vetturi ohrajn gejjin. Dan l-atteggjament huwa ta’ detriment ghal kull sewwieq iehor, kemm tal-muturi kif ukoll tal-karozzi, pero l-konsegwenzi ta’ incident huma hafna iktar serji ghall-muturi. F’isem shabi s-sewwieqa tal-muturi, nappella li s-sewwieqa ta’ vetturi b’erbgha roti (jew izjed) juru ftit prudenza fis-sewqan, specjalment fejn jidhol l-uzu ta’ indicators u attenzjoni qabel isiru certu manuvri. Ftakru li jekk tolqtu karozza, tkissru karozza, imma jekk tolqtu mutur, tkissru bniedem.
  • L-uzu tal-mobiles qed jizdied u dan qed iwassal ghal nuqqas ta’ attenzjoni mis-sewwieqa tal-karozzi. Huwa illegali li l-mobile jintuza waqt is-sewqan sabiex is-sewwieq jibghat messaggi jew jaghmel ‘browsing’. Hemm bzonn li jittiehdu passi mill-awtoritajiet sabiex jitwaqqaf dan l-attaggjament.
  • Il-kondizzjoni ta’ hafna toroq hija wkoll kontrina. Tarmac ta’ kwalita’ inferjuri li jizloq, hafna hofor, nuqqas ta’ dawl, u toroq li fix-xitwa jzommu ghadajjar kbar tal-ilma huma kollha ta’ periklu kbir ghall-muturi. Min jiehu responsabbilta’ u jaghmel tajjeb ghall-incidenti li jsehhu minhabba dawn il-kondizzjonijiet?
  • Nixtieq naghlaq billi nirringrazzja lil dawk kollha li jsuqu bi prudenza u rispett lejn haddiehor, specjalment lejn is-sewwieqa tal-muturi. Grazzi talli tieqfu meta ma jkollkomx id-dritta, talli tuzaw l-indicators u tharsu madwarkom qabel taghmlu xi manuvra, u talli thallu bizzejjed spazju sabiex jghaddu l-muturi meta l-karozzi jkunu mwahhlin fit-traffiku!
  Tislijiet,
  Leonie Baldacchino

  Like

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s