Home

file

9 thoughts on “[IVVOTA] ‘Dak li sehh lil Daboma Jack juri li l-Poplu Malti huwa razzist’

 1. Ghax kien hawn mara wahda injoranta trid twaqqa’ u titfa’ lil poplu Malti kollhu f’keffa wahda? Izjed nies bhalek jinkwetawni jien.

  Like

  • biex inkunu onesti kien hemm ragel li beda jghid kliem ta disprezz lejn l afrikan waqt li l pulizija kienu qed jarrestawh u xi nies ohra bdew icapcpu .. flok qabzu ghalih u qalu lil pulizija x kien gara ghax dan ovvja li kien hemm min raw lil mara tobzoqlu … izjed injoranza nghidila jien milli razzizmu … hawn iva razzizmu imma xi kultant sforz l injoranza u l media li qed tpingi lis suwed ( afrikani u mhux ghax hawn min hu iswed u mwieled malta jew addottat ) u li l media qed tpingijom bhala terroristi .. piz fuq malta u nies ta disprezz … specjalment meta jinqala xi haga u ghax ikun iswed jghidu u ghax ikun abjad ma jghidu xejn …. mhux sew li gara … il mara ghanda tinstab u tittella l qorti ……..

   Like

 2. hemm bzonn li l justizzja tqum fuq taha u tibda twehhel pieni horox fuq razzizmu wara kollox dawn nies bhalna u xi nejdu li kieku dik l injoranta u ghardita bezqet fuqek u tatek daqqa go wiccek x kont tghamel hemm bzonn li jibdew jiehdu naqa passi bi serjeta issa daqshekk ghax kieku jien wicca naha l ohra kont indawarula u malajr nejdila fejn tobzoq

  Like

 3. Dak li gara hu’ li l-ex-Nigerjan kellu attegament pruzuntuz u in-nies prezenti iddejqu, mara qabzitilha u ghamlet atti mhux xierqa u kien hawn li gew imsejha l-pulizija ta ‘Rapid Intervention Unit’, li malli waslu sabu lil barrani jargumenta b’mod agressiv ma wicc il-pulizija prezenti (ghax ma hax passi kontra l-mara) u xejn u hadd aktar jaqla l-inkwiet. Ovjament mhux ha jarrestaw lil cikku l-poplu u marru jarrestaw lill min kien qed jaqlgha l-inkwiet. Waqt l-arrest il-persuna bdiet tizzufjetta meta kien mizmum bil-galbu, dan sahansitra irrezista l-arrest u nehha idu min mall manetti. Kien hemm li kella tintuza l-forza, fost capcip u incitazzjoni tan-nies li kienu hemm u hassu l-stess bzonn tal-arrest. Li gara wara juri bic-car li il-poplu Malti mhux razzista izda pupazz tal-media.

  Like

 4. le ma tamilx senz li l-poplu malti razzist , jiena malti u minix razist izda dawn in -nies li jfexxu ccapcu razzsti dawk in nis li qalu li dobama mamel xejn mandomx jissejhu razzist izda nies kurragizi

  Like

 5. Il poplu Malti mxebba’, jigi trattat in was min dawn l imigranti, li hafna minnhom gejjin min postijiet li ghandhom rizorsi kbar ta zejt, djamanti u deheb.
  Ghax ma jintervjenux, il politikanti tal pajjizi l kbar u jippruvaw jirrangawlhom is sitwazzjoni go pajjizhom ??????

  Like

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s